Löner Arbetsvillkor Barnarbete

Frågor och svar

Löner

Producerar ni bara i fattiga länder för att kunna hålla så låga löner som möjligt?

Vi vill inte att fattiga länder ska isoleras för att de är fattiga. Tvärtom. Vår närvaro bidrar till ekonomisk tillväxt och förbättrad levnadsstandard. Genom att skapa arbetstillfällen hjälper vi till att lyfta många människor ur fattigdom. Vi ser att vi kan använda vår storlek och vårt inflytande för att driva på utvecklingen med exempelvis levnadslöner. Olika länder har kommit olika långt när det gäller lönefrågan och dessa länder har såklart andra förutsättningar än vad till exempel vi har i Sverige. Flera av dessa länder är fortfarande jordbrukssamhällen som håller på att ställa om medan andra av dessa länder inte ens har en lagstadgad minimilön. Mycket har hänt de senaste 20 åren och utvecklingen går framåt. För att vi ska lyckas skapa en varaktig förändring är samarbete avgörande. Branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra varumärken måste samarbeta. Vi måste tillsammans ställa krav på regeringar och på våra leverantörer om att respektera föreningsfriheten så att fackföreningar kan förhandla kollektivt. Vi, och många andra aktörer, är övertygade om att en bättre arbetsplatsdialog, i kombination med förbättrade industriella relationer på respektive marknad, är nyckeln till bestående förbättringar för arbetarna.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

Varför höjer ni inte priserna på era produkter för att kunna betala bättre löner?

Textilarbetarna i våra leverantörers fabriker tjänar precis lika mycket oavsett vad plagget kostar. Det beror på att olika varumärken i olika prissegment producerar i samma länder och samma fabriker. Det är därför väldigt viktigt att samarbeta med andra varumärken och att även uppmuntra andra att ta ansvar. En tröja kan absolut produceras på ett hållbart sätt till ett lågt pris, istället för att det hållbara alternativet ska vara dyrt, det vore extremt kontraproduktivt. Vi på H&M vill göra hållbara produkter tillgängliga för alla.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

När kommer ni kunna betala bättre löner till arbetarna?

2013 utvecklade vi vår globala Fair Living Wage Strategy tillsammans med ett flertal experter och fackföreningar. Detta initiativ var både branschunikt och det första i sitt slag. Vid samma tillfälle presenterade H&M-gruppen två ambitiösa delmål för arbetet vi bedriver på fabriksnivå. Innan 2018 är slut ska vi:

 

  • Implementera förbättrade lönesystem hos alla strategiska leverantörer.
  • Stärka textilarbetarnas ställning genom att se till att de företräds av demokratiskt valda representanter hos 100 % av de fabriker vi samarbetar med i Bangladesh.

 

Dessa mål går hand i hand och är ömsesidigt beroende av varandra. Vi är stolta över att ha nått och överskridit våra mål. Bland annat detta har vi uppnått:

 

  • 500 fabriker (motsvarande 67 % av vår produktvolym) i tio länder har skapat förbättrade lönesystem vilket omfattar 635 000 arbetare.
  • 594 fabriker (motsvarande 73 % av vår produktvolym) i tio länder har tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter vilket omfattar 840 000 arbetare.
  • 100 % av fabrikerna i första ledet som vi arbetar med i Bangladesh hade i december 2017 demokratiskt vald arbetarrepresentation.

 

Totalt sett innebär det att 655 fabriker (motsvarande 84 % av vår produktvolym) antingen implementerat förbättrade lönesystem eller tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och. Detta omfattar 930 000 arbetare.

 

Vi kommer att fortsätta jobba metodiskt och långsiktigt för att skapa varaktig förändring för hela textilindustrin.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

Vad är en levnadslön?

En rättvis levnadslön räcker för att täcka grundläggande behov för arbetare och deras familjer, samt en summa för att kunna lägga undan och spara eller t ex använda till oförutsedda utgifter. Enligt International Labour Organization (ILO) som är FNs organisation som skyddar arbetares rättigheter och intressen, och andra globala fackföreningar, finns ingen universell riktlinje för hur man definierar en rättvis levnadslön. Istället betonar man vikten av föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar som absoluta nödvändigheter för att arbetare och anställda ska kunna förhandla om löner och arbetsvillkor.

 

Här kan du läsa mer om lönerna i våra produktionsländer.

Visa svar

Varför har inte H&M som krav att fabriken som de skriver avtal med sätter en högre lön för de som syr?

Eftersom vi på H&M inte äger några egna fabriker, kan vi i rollen som köpare av en produkt inte bestämma vilken lön som textilarbetarna tjänar. Såhär fungerar det i de allra flesta köpsituationer – oavsett land, bransch eller produkt. Vi på H&M vill dock ta tag i problemet, vara en del av lösningen och bidra till att skapa en verklig förändring i branschen. Lönefrågan är högst prioriterad för oss och vi är därför väldigt noga med att ställa tydliga krav på alla leverantörer som vi anlitar. Därför behöver alla våra leverantörer underteckna och efterleva vår uppförandekod, i vilken vi till exempel anger krav för en lagstadgad minimilön. Men vi behöver göra mer för att skapa förändring och därför har vi en tydlig strategi för att skapa de bästa förutsättningarna för rättvisa levnadslöner – något som vi kallar Fair Living Wage-metoden. Vi ser att vi skapar förändring i branschen genom att vi tar gemensamma krafttag kring frågan tillsammans med branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra varumärken. Genom att jobba tillsammans skapar vi förutsättningar för att kunna ska positiv och varaktig förändring genom hela textilindustrin, oavsett vilket land eller vilken fabrik textilarbetaren arbetar på. Vi har låtit en av våra kollegor berätta lite mer om just lönefrågan och hur vi arbetar för att driva löneutvecklingen framåt i en positiv riktning, så kika gärna på filmen här:  https://schysstmode.hm.com/vad-betyder-egentligen-fair-living-wage/

Visa svar

Vad hände med ert löfte om levnadslöner till 2018?

Vi har kommit en lång väg, men det finns fortfarande många arbetstagare inom produktionsindustrin som inte får en tillräcklig lön. Detta är även en stor utmaning för textilindustrin. Men istället för att vara en del av problemet, har vi beslutat oss för att vara en del av lösningen och därför har vi gjort ett unikt första åtagande: Att sätta en grund för att varenda textilarbetare ska kunna få en ”Fair Living Wage”. Vårt mål för 2018, som sattes 2013, handlar om att skapa en nödvändig grund och rätt mekanismer för rättvisa levnadslöner. Mer specifikt så handlar det om att de leverantörer som vi arbetar med i långsiktiga partnerskap, ska implementera demokratiskt valda arbetstagarrepresentanter samt förbättrade lönesystem som tar hänsyn till medarbetarens kompetens, erfarenhet, prestation och ansvar. Dessutom ska arbetstagarna vara medvetna om deras rättigheter och skyldigheter. De här stegen är nödvändiga för att kunna göra en långsiktig skillnad i de här frågorna, och vi är stolta över att ha nått och även överskridit våra mål; arbetet vi gör på fabriksnivå inom vår Fair Living Wage-strategi har ökat från att omfatta tre fabriker under 2013 till nu 655 fabriker med över 930 000 anställda. Dessa fabriker har antingen implementerat förbättrade lönesystem eller tillsatt demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och. Vårt arbete med rättvisa levnadslöner är långsiktigt, och fortsätter självklart även efter 2018.

Visa svar

Varför äger ni inga egna fabriker? Då kan ni själva bestämma lönerna?

H&M är ett globalt företag med produktion i alla delar av världen. Anledningen till att vi har valt att arbeta med just de leverantörer som vi gör, är för att de besitter specialistkunskap för att kunna producera en viss typ av plagg eller en specifik detalj för en särskild typ av design. Till exempel så är många fabriker i Kambodja experter på att sy jerseyplagg, medan man i Italien är duktiga på att producera blixtlås. Genom att arbeta med alla våra olika externa leverantörer, kan vi som företag effektivisera produktionen och leverera moderiktiga plagg till ett bra pris – på ett hållbart sätt. För att gå in lite mer i detalj kring din fråga kring lönerna, så är vårt mål att öka den generella lönenivån i textilindustrin. Inte bara i enskilda fabriker, och därför vore det både kontraproduktivt och ineffektivt att äga egna fabriker. Vi tror istället på att använda vår storlek för att driva på en förändring i branschen och arbetar för att alla textilarbetare ska ha en lön som de kan leva av. Genom att ställa krav på att våra leverantörer inför ett välfungerande lönesystem, att textilarbetarna har rätt att organisera sig fackligt samt att samarbeta med andra varumärken som producerar hos samma leverantörer, kan vi tillsammans driva på regeringar och statliga organisationer för att etablera en marknadsmässig minimilön. Genom den här typen av samarbete, har vi gjort stora framsteg när det kommer till att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden på arbetsplatser runt om i världen. Om du vill veta mer om hur vi arbetar i lönefrågan, kan du bland annat läsa mer om vår ”Fair Living Wage”-strategi i vår hållbarhetsrapport på sida 69-75.

Visa svar
Arbetsvillkor

Varför jobbar folk som syr på era fabriker under dåliga förhållanden?

Det här en vanlig missuppfattning. Vi anser att alla människor ska behandlas med respekt oavsett om det är i vår egen verksamhet eller hos våra leverantörer. Alla våra leverantörer skriver på vår uppförandekod och får även fördjupande kunskap om vad detta innebär i en workshop innan vi startar ett samarbete.  I delen som heter ”Healthy and Safe Workplace” beskriver vi våra krav för arbetsförhållanden och arbetsmiljö. I alla länder där vi har produktion har vi också ett produktionskontor med H&M-anställda som följer upp våra leverantörer med både annonserade och oannonserade besök för att säkerställa att de lever upp till våra samarbetskrav.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

H&M, hur jobbar ni för att förbättra arbetsförhållanden i er produktion?

Vi jobbar dagligen med detta på flera olika sätt. Vi har egna produktionskontor i alla de länder som vi producerar i. Detta för att vi ska finnas nära och kunna supportera dem i deras utveckling och utmaningar som finns på den lokala marknaden. Att finnas på plats är såklart också en viktig del i att löpande kunna följa upp att leverantörerna följer vår uppförandekod.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Varför ligger era fabriker i fattiga länder?

För att effektivisera såväl resurshantering som arbetsprocesser, förflyttades textilindustrin under 50-talet till nya marknader världen över. Under de senaste 30 åren har textilindustrin i dessa länder hjälpt till att höja levnadsstandarden genom att bidra till arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Idag finns de flesta kompetenser inom textilindustrin i de här länderna och de jobbar med nya innovationer för att ta nästa steg. Vi kommer att fortsätta att producera här för vi tror att vi har positiv påverkan och kan bidra till landets utveckling framåt.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Finns det någon opartisk som granskar er produktion?

Vi samarbetar och har en tät dialog med flera organisationer i våra olika produktionsländer runt om i världen. Precis som vi, gör dessa externa aktörer både annonserade och spontana fabriksbesök  för att säkerställa att säkerheten och särskilda rutiner finns och efterlevs. Vi får kontinuerligt rapporter och feedback från dessa externa aktörer, på vad de ser som utmaningar för de olika leverantörerna. Dessa utvecklingsområden kan se lite olika beroende på vilken marknad, fabrik eller intressent som genomför besöket. Vi ser alltid till att följa upp med leverantören kring dessa synpunkter och sätter en plan för hur dessa kan utvecklas.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Vad har ni egentligen för krav på era leverantörer?

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och vi jobbar inte med vem som helst. Våra leverantörer måste först klara av inspektioner av verksamheten och sedan skriva på vår uppförandekod. Efter detta så följer vi upp våra leverantörer och samarbetar för att utveckla arbetsförhållanden, löner och miljömässiga aspekter.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Hur ser egentligen arbetsmiljön ut i de fabriker som ni tillverkar era plagg i?

Miljön i fabrikerna ser lite olika ut beroende på vilken typ av plagg eller produkt som leverantören tillverkar. Generellt så kan man säga att de leverantörer som vi samarbetar med ofta är väldigt stora och det kan jobba allt mellan 600 – 8 000 textilarbetare på en fabrik, beroende på typ av produktion. I fabrikslokalen finns det rader av symaskiner där det mestadels är kvinnor som syr. En textilfabrik ser ut som i många andra produktionsfabriker världen över. För att kunna arbeta snabbt och effektivt är många av fabrikerna försedda med nya maskiner som klarar av olika avancerade tekniker. Beroende på land och leverantör, så finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter som vi löpande aktivt arbetar för att utveckla tillsammans med leverantören. Vi följer kontinuerligt upp våra leverantörers hållbarhetsarbete, och premierar dem som gör framsteg – genom att lägga fler ordrar.

 

Här kan du läsa mer på temat arbetsvillkor.

Visa svar

Hej! Ni säger att ni är med och \"driver på\" att lönerna ska bli bättre bl.a. genom att ni samarbetar med fackföreningar \"för att det ska fungera såsom här i Sverige\". Men så ser verkligheten inte ut. Om ni ville, om ni (liksom vi konsumenter) verkligen ville göra skillnad så skulle ni kunna agera som en fackförening. Ni skulle kunna sätta ett ultimatum \"vi lägger ner vår produktion hos er om ni inte förbättrar arbetsvillkoren, barnaledighet, löner, raster etc\" Med ert inflyttande skulle de inte ha nåt val än att förbättra. Så min fråga är: Varför inte?

Vi på H&M har ett stort inflytande, och detta använder vi för att driva på en positiv förändring i hela branschen vad gäller bland annat arbetsvillkor som lönesättning. Därför ställer vi hårda krav på de leverantörer som vi anlitar. Dessa villkor regleras i vår uppförandekod, vårt Sustainability Commitment. Denna måste alla våra leverantörer skriva under och efterfölja om de överhuvudtaget ska kunna samarbeta med oss, och innefattar såväl villkor för arbetsvillkor som lönesättning. Ofta sträcker sig våra krav längre än den lokala lagstiftningen, vilket möjliggör för de textilarbetare, som arbetar hos de leverantörer som vi anlitar, att kunna förbättra sina arbetsförhållanden. Vi besöker regelbundet fabrikerna för att följa upp att uppförandekoden efterlevs och vi belönar de leverantörer som ständigt förbättrar sina hållbarhetsresultat genom ökade produktionsvolymer och långsiktiga samarbeten. Vi är övertygade om att ömsesidigt lönsamma samarbeten och rättvis handel är det bästa sättet för oss att stötta utvecklingsländer. Samtidigt vill vi bidra till förändring, och både arbetar och samarbetar därför med lokala organisationer och regeringar för att löpande förbättra arbetsförhållandena i våra leverantörers fabriker. Genom dessa samarbeten har vi gemensamt lyckats göra stora framsteg, när det gäller att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden på arbetsplatser runt om i världen.

Visa svar

Varför vill ni inte skriva under lagar och regler utan endast jobba efter eran uppförandekod?

Vi respekterar självklart alla lagar som finns i de länder som H&M är verksamma i. Tillsammans med våra samarbetspartners, andra varumärken, fackföreningar och branschorganisationer, så ställer vi dessutom krav på regeringar som är ansvariga för att sätta lagarna på att utveckla dem ytterligare om det finns ett behov för det. För att kunna driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt måste alla leverantörer skriva under vår uppförandekod innan vi inleder ett samarbete. För att kunna följa upp att leverantörerna lever upp till de strikta krav som vi ställer på dem är vi måna om att vara på plats där tillverkningen sker. Vi har därför produktionskontor i ett tjugotal länder. Förra året gjorde vi fler än 3500 fabriksbesök för att säkerhetsställa att vår uppförandekod efterföljs. Ett bra samarbete med våra omkring 800 leverantörer och deras 1800 fabriker, som också producerar åt andra varumärken, är en förutsättning för att kunna skapa förändring. Vårt arbetssätt med våra metoder är i ständig utveckling och vi kan genom vår storlek och samarbete med andra parter skapa förändring inom textilindustrin på en global nivå. Ett exempel på detta är initiativet ACT (Action, Collaboration, Transformation) där vi arbetar ihop med andra varumärken, branschexperter och fackföreningar för att skapa en förändring med särskilt fokus på rättvisa levnadslöner. Utmaningarna när det kommer till arbetsmiljö och löner är något som rör hela branschen och därför gör vi störst skillnad när vi samarbetar.

Visa svar

När ska ni komma tillrätta med dessa problem då ni har jobbat med dom i många år nu?

Vi har gjort stora framsteg och har varit en del av att driva en positiv utveckling i textilbranschen. Dock kvarstår många viktiga utmaningar som vi jobbar hårt med dagligen för att vara en del av lösningen och inte en del av problemet. För oss är det viktigt att välja partners som delar vår respekt för både miljö och människor. När vi inleder ett nytt samarbete, exempelvis med en leverantör, så genomför vi alltid noggranna kontroller och ser till att företaget uppfyller våra högt ställda hållbarhetskrav. Samarbetspartnern måste skriva under vår uppförandekod som en del av överenskommelsen att dessa krav ska följas. Samarbetspartners som jobbar hårt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete belönas och kan då exempelvis få fler ordrar. Några punkter från vår uppförandekod är t.ex.: Rättvisa levnadslöner och förmåner, arbetstider och förbud mot tvångsarbete och barnarbete. Ett av våra högst prioriterade områden är att utveckla goda arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Ett exempel är vårt mål för 2018, som sattes 2013, där vi ville ha uppnått en viktig och nödvändig grund för rättvisa levnadslöner. Två av våra viktiga delmål är vi stolta över att ha nått och överskridit. Vi har genomfört förbättrade lönesystem för 635 000 arbetare i 10 länder på 500 fabriker.  Närmre 600 fabriker har nu även demokratiskt valda arbetarrepresentanter varav 40% är kvinnor. Detta är aspekter som kommer att möjliggöra en förbättrad utveckling när det gäller rättvisa levnadslöner och som kommer att göra skillnad för väldigt många textilarbetare. Sedan  år 1998 har vi på H&M arbetat strategiskt och långsiktigt med våra leverantörer för att ständigt förbättra olika arbetsrelaterade områden. För att skapa långsiktig förändring i hela branschen så krävs det samarbete med andra parter och vi samarbetar med såväl andra varumärken, fackföreningar och branschexperter för att uppnå varaktiga resultat på en global nivå.

Visa svar

Hur många kvinnor vs. män arbetar i textilbranschen?

Textilindustrin är en av världens största branscher och sysselsätter miljontals människor runt om i världen. Vi har tyvärr inte tillgång till en konkret siffra kring hur fördelningen ser ut mellan kvinnliga och manliga medarbetare inom branschen världen över, men däremot så är majoriteten av medarbetarna inom både vår egen verksamhet och hos våra leverantörer kvinnor. Någonting som vi är mycket glada och stolta över. Genom vår verksamhet så bidrar H&M-gruppen till att skapa cirka 1,6 miljoner arbetstillfällen runt om i världen, varav cirka 62% av dessa arbetstagare är kvinnor. Inom vår egen organisation så jobbar idag ungefär 180 000 medarbetare, varav cirka 76% är kvinnor. 72% av dessa kvinnor arbetar dessutom i någon typ av ledande position inom företaget och även vår styrelse består av 56% kvinnliga ledamöter. För oss på H&M är jämställdhet en högt prioriterad fråga och vi arbetar dagligen på olika nivåer för att stärka kvinnors ställning i alla de länder som vi verkar i.

Visa svar

Var kan jag få information från oberoende källa om allt ni skriver här?

Vi på H&M vill att våra kunder ska känna sig trygga med att våra kläder produceras på ett schysst sätt. Detta innefattar allt ifrån arbetsvillkor till löner – inom både vår egen organisation men även bland våra leverantörer och externa samarbetspartners. Vi upplever att det många gånger är svårt för våra kunder att få information om hur deras kläder produceras, och därför har vi lanserat den här sajten. Vi vill vara öppna med de utmaningar som finns inom textilindustrin och vi vill göra det enklare för våra kunder att ställa frågor om dessa områden. Precis som de texter som finns på vår hållbarhetssajt, är informationen på Schysst mode baserat på det som tas upp i vår hållbarhetsrapport – en rapport som bygger på granskning av en rad olika externa parter och som valideras av legitimerade hållbarhetsrevisorer. Att granskas och ha en transparent rapportering är viktigt för oss, då detta är någonting som hjälper oss att utvecklas och att bidra till att skapa en mer hållbar modeframtid. Av samma anledning arbetar vi också med olika externa organisationer som ständigt granskar det vi gör. Dessa organisationer släpper regelbundet olika rapporter, i vilka du kan läsa mer om hur de utvärderar vårt sätt att arbeta. Här kan du se exempel på den här typen av organisationer.

Visa svar

Hur stödjer ni arbetarnas rätt att bilda fackföreningar i t ex Bangladesh?

Vi anser att alla textilarbetare har rätt till en lön som de kan leva på, och detta är någonting som vi dagligen arbetar aktivt med för att åstadkomma. Vi tror att en viktig faktor för att kunna förbättra textilarbetarnas arbetsvillkor är just möjligheten och kunskapen om att kunna organisera sig fackligt. Att skapa den här förändringen är dock ingenting som vi på H&M kan klara av på egen hand och därför samarbetar vi med såväl regeringar, fabriksägare som globala och lokala fackliga organisationer för att kunna sätta en struktur för en bättre arbetsplatsdialog. Vi vill att föreningsfriheten respekteras full ut och att arbetstagarrepresentanterna har en röst. För att åstadkomma detta, ställer vi krav på att alla våra leverantörer ska ha demokratiska val av arbetstagarrepresentanter i sina fabriker. För att ge dig ett exempel, så har 100% av våra leverantörer i Bangladesh idag demokratiskt valda arbetstagarrepresentanter. Totalt har cirka 3000 personer utsetts, varav 40% är kvinnor. Att förstå vilka rättigheter man har som anställd är också en del i att kunna organisera sig fackligt. Därför är vi med och utbildar textilarbetarna i någonting som vi kallar för Workplace Dialogue, som ungefär 955 000 textilarbetare hittills har gått. Vi samarbetar dessutom med fabriksägare och ger dem förutsättningar för att förstå vikten av fungerade industriella relationer, att få dem att införa välfungerande lönesystem och en arbetsplatsdialog i just sin fabrik. Om du vill veta mer om detta, kika gärna in på sida 77 i vår hållbarhetsrapport som du hittar här.

Visa svar

Kan ni namnge och ge adress för de fabriker ni samarbetar med

Under många år har vi arbetat hårt för att bygga långsiktiga och starka relationer med våra leverantörer. Detta medför att vi idag kan vara trygga och transparenta med vilka leverantörer som vi samarbetar med, oavsett var i världen de befinner sig. För att du som kund också ska kunna få insikt i var dina plagg är producerade har vi valt att publicera en lista över de leverantörer som vi samarbetar med i vår så kallade ”Supplier list”. Genom att ha den här typen av lista hoppas vi kunna inspirera andra företag att ta efter, så att vi gemensamt kan bidra till att öka den generella transparensen i textilindustrin – så att du som konsument ska kunna få en större inblick i branschen och var till exempel din tröja faktiskt är tillverkad. Här hittar du hela listan, där du bland annat kan sortera per land eller typ av fabrik som du vill kika lite närmare på.

 

Visa svar

Varför anlitar ni inte istället alla de fabriker som faktiskt har bra arbetsvillkor, är oeko-tex-certifierade och betalar ut minst levnadslön?

Vi vill använda vår storlek till att påverka och förändra textilindustrin i en positiv riktning. Detta är också precis vad vi vill göra när det kommer till att förbättra levnadsvillkoren i de utvecklingsländer där vi producerar stora delar av vårt sortiment. Genom att förlägga delar av vår verksamhet i dessa länder bidrar vi inte bara till att skapa arbetstillfällen, utan även till att utveckla bättre arbetsförhållanden, att höja lönenivån och levnadsstandarden generellt för tusentals textilarbetare. Detta ser vi som någonting positivt! När en ny leverantör ingår ett avtal med oss, måste de även skriva under vårt  hållbarhetsåtagande, vårt Sustainability Committment. Det beskriver våra krav när det gäller arbetsmiljö, miljöhänsyn och djurskydd, men också hur vi bör samarbeta för att förbättra hållbarheten i vår värdekedja. Innan vi inleder ett samarbete med en leverantör genomför vi alltid noggranna kontroller och ser till att företaget uppfyller våra krav. Utöver våra krav har vi dessutom satta målsättningar som uppmuntrar leverantörerna att på eget initiativ höja nivån ytterligare. Alla företag vi arbetar med, oavsett var i värdekedjan de befinner sig, måste skriva under åtagandet. Vårt hållbarhetsåttagande rör mycket mer än bara arbetsförhållanden. Hälsa och säkerhet är en viktig del, och vi ställer dessutom mycket stränga krav på kemikaliehantering och tillåter ingen användning av hälsofarliga kemikalier inom vår leverantörskedja. Det är lika viktigt att vi kan erbjuda säkra arbetsförhållanden för de som tillverkar våra produkter som att våra kunder ska känna sig trygga med att använda dem. Våra regler för kemikalier finns samlade i H&M:s lista över kemikaliebegränsningar, som alla våra leverantörer måste förbinda sig att följa som du kan läsa mer om här. Vår kemikalierestriktionslistan är den striktaste i branschen, vilket bland annat Greenpeace uppmärksammat som någonting positivt. Här kan du läsa mer om detta.

Visa svar
Barnarbete

Varför används barnarbete och hur kan ni tillåta att det finns?

Barnarbete är idag tack och lov sällsynt i textilfabriker. Barnarbete är det allvarligaste brottet mot vår uppförandekod och någonting som vi inte under inga omständigheter accepterar. Vi har över 200 kollegor på plats i våra olika produktionsländer som med jämna mellanrum gör både spontana och planerade fabriksbesök för att säkerställa att vår uppförandekod följs. Under fabriksbesöken, gör vi noggranna och rutinmässiga kontroller av till exempel ID-handlingar på de textilarbetare som jobbar i fabriken. Om vi skulle upptäcka barnarbete i någon av de fabriker som vi samarbetar med kan detta innebära att vi avslutar samarbetet med leverantören för gott.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Vad är minimiåldern för anställda i de fabriker som ni producerar i och var går egentligen gränsen för vad som är barnarbete?

Alla länder har olika lagar och regler. Att lagarna skiljer sig åt kan såklart vara utmanande när det kommer till samarbete mellan olika länder.  Vi på H&M rättar oss efter FN-konventionen, ILO-konventionen och lokal lagstiftning. Enligt ILO-konventionen är det lagligt att börja arbeta när man är 15 år, men i ett fåtal fall säger lagstiftningen att man kan börja arbeta när man är 14 år. Om uppförandekodens krav avviker från den nationella lagstiftningen i något land eller territorium så har alltid lagen företräde. H&M:s krav kan dock i vissa fall sträcka sig längre än den nationella lagstiftningen. När man är under 18 år räknas man som ”ung arbetstagare” vilket innebär att särskilda krav ställs på arbetsförhållanden, som till exempel att arbetaren inte får jobba övertid.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Vad händer om ni upptäcker barnarbete?

Barn får inte jobba i de fabriker som vi samarbetar med. För att se till att detta inte händer, ställer vi hårda krav och alla våra leverantörer måste signera vår uppförandekod. H&M-kollegor som arbetar i våra olika produktionsländer, gör med jämna mellanrum både spontana och planerade fabriksbesök. Under besöken går de igenom checklistor, rutiner och dubbelkollar bland annat ID-handlingar på de textilarbetare som jobbar i fabriken. Det är numera mycket sällan som barnarbete förekommer – mycket tack vare våra strikta krav och löpande kontroller. Om vi skulle upptäcka att ett barn jobbar i en fabrik som producerar åt oss, kräver vi att leverantören tar sitt ansvar, gör utredningar, ser över sina rutiner samt tillsammans med oss hittar den bästa lösningen för barnet och barnets familj. Leverantören får också en formell varning från oss och om händelsen skulle upprepas, avslutar vi samarbetet för gott.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar

Hur ofta upptäcker ni barnarbete i era fabriker?

Det är tack och lov mycket sällan som barnarbete förekommer hos våra leverantörer eller hos deras underleverantörer. För att ge dig ett konkret exempel, upptäcktes endast ett fall under hela 2017. Detta var i Myanmar, på en fabrik som tillverkar broderier åt oss. Det har skett en tydlig och positiv förändring sedan vi 1997 inledde våra leverantörssamarbeten med stärkta rutiner, vår uppförandekod och löpande kontroller.

 

Här kan du läsa mer på temat barnarbete.

Visa svar